• Müşteri Desteği

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İKN (İhale Kayıt Numarası):
Madde 1- Sözleşmenin Tarafları1

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................ (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. Alıcının adresi:
Tel no:
Faks no: ...........................................................................
Elektronik posta adresi:
2.2. Satıcının tebligat adresi: .................................2
Tel no: ............................................................................
Faks no: ...........................................................................
Elektronik posta adresi: ...........................................................
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3- Sözleşme Konusu İşin/Malın Tanımı

3.1. Sözleşme konusu iş/alım; ............................................... 3 Ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

Madde 4- Sözleşmenin Bedeli

4.1. Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, Alıcı tarafından hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam) ve ............................ (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

4.2. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Satıcının teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar4 esas alınır.


1 İdarenin adı ile Yüklenicinin ad, soyad veya ticaret unvanı, yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin ad, soyad veya ticaret unvanı yazılacaktır.
2 Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişiler adına pilot ortağın tebligata esas adresi yazılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın, iş ortaklığına dahil olan bütün gerçek ve tüzel kişilere yapılmış sayılacağı belirtilecektir.
3 Bu tanım, hizmet alımlarında işin türü ve teknik özelliklerini, mal alımlarında ise ihale konusu malların tam açıklanmasını da içerecek şekilde, işin adı, niteliği ve miktarı belirlenerek yapılacaktır. İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılacak alımla karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelerde birden fazla sözleşme imzalanabileceği idari şartnamede belirtilmişse, şartnamedeki her kısma ilişkin iş tanımı ayrılarak her kısım için ayrı sözleşme yapılabilecektir.
4 Hizmet alımı ihalelerinde “ile varsa, sonradan Genel Şartnamenin 37'nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar” ibaresi eklenecektir.
Madde 5- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

5.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin .................................. sözleşme bedeline dahildir5. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp Alıcı tarafından Satıcıya ödenecektir.

Madde 6- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

6.1. ........................................................................ 6

Madde 7- Sözleşmenin Süresi

7.1. ............7 Bu süre, her halükarda çerçeve sözleşmenin süresini aşamaz.

Madde 8- Malın/İşin Teslimi İle İlgili Şartlar

8.1. ........................................................................ 8

Madde 9- Teminata İlişkin Hükümler

9.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: 9 .......................

9.2. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir durum ortaya çıktığında, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 6’sı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır 10. Fiyat farkı ödenmesi söz konusu olursa buna ilişkin ek kesin teminat hak edişlerinden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

9.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.


5 Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı burada belirtilecek ve ayrıca idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderler buraya yazılacaktır.
6 Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kime ait olacağı ve mevzuatında ihaleyi yapan İdare ve ihale konusu iş için getirilmiş bir muafiyet ya da istisna söz konusu ise bu husus belirtilecektir.
7 Bu maddedeki sürelerin takvim günü olarak belirtilmesi gerekir. İşe başlama ve bitim tarihlerinin kesin olarak belirlenip belirlenmemesine göre madde aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı dikkate alınarak düzenlenecektir: “Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren .............. gündür/aydır.” “İşe başlama tarihi ...............; işi bitirme tarihi ...................... dir.”
8 Şartname ve teklife göre teslim şekli belirlenecektir.
9 Teminat olarak kabul edilen değerlerden hangisinin kesin teminat olarak alındığı burada belirtilecektir. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında teminat alınmayacağı düzenlenmiş ise, bu hususa maddede yer verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde kesin teminat alınması halinde, idarece öngörülen ve yüklenici tarafından da verilen teminat tutarı belirtilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında kesin teminatın hak edişten kesinti yapılmak suretiyle alınması öngörülmüş ise, maddede bu husus, kesinti oranına da yer verilmek suretiyle belirtilecek olup, ek kesinti yapılması ve kesintilerin iadesine ilişkin olarak, aynı maddenin kesin teminat ile ilgili 9.2, 9.3 ve 9.4 maddelerine göre hareket edileceği hükmüne yer verilecektir.
Kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde maddeye aşağıdaki hüküm eklenecektir: “Yüklenicinin verdiği kesin teminat mektubunun süresi .................. tarihine kadardır. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.”

10 Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde ek kesin teminatın süresi, kesin teminatın süresinden az olmamak üzere İdarece belirlenir.

9.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi:
9.4.1. Taahhüdün/işin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Satıcının bu işten dolayı Alıcıya herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin Alıcıya verilmesinin ardından 11 kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı 12, Satıcıya iade edilecektir.
9.4.2. Satıcının bu iş nedeniyle Alıcıya ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul /hizmetin kabul tarihine 13 kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Satıcıya iade edilir.
9.4.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
9.4.4. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Alıcı yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 10- Ödeme Yeri ve Şartları14

....................................................................................

Madde 11- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

11.1. Bu iş için avans 15 ......................


11 Mal alım ihalelerinde, sözleşmenin konusu piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde ilişiksiz belgesi getirilmesine ilişkin düzenlemeye sözleşmede yer verilmeyecektir.
12 Sözleşmede bir garanti süresi öngörülüyorsa;“ kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı” ibaresi yerine buraya ; “kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı” ibaresi yazılacaktır.
13 Sözleşmede bir garanti süresi öngörülüyorsa; “malın kesin kabul/hizmetin kabul tarihine” ibaresi yerine buraya; “garanti süresinin bitimine” ibaresi yazılacaktır.
14 a) Hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“10.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) ................................................................’de (İdarenin bünyesinde bulunan ve ilgili mevzuatı gereği ödeme yapmaya yetkili kılınmış, ödeme saymanlığı veya bu nitelikteki yetkili bir yer belirtilecektir.) ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: (Ödeme planı ve şartları, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde İdarece belirlenecektir.)
10.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
10.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.”
b) Mal alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:
“10.1. Ödeme Yeri : Sözleşme bedeli ( ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme ....................................’de (İdarenin bünyesinde bulunan ve ilgili mevzuatı gereği ödeme yapmaya yetkili kılınmış, ödeme saymanlığı veya bu nitelikteki yetkili bir yer belirtilecektir.) çerçeve sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.
10.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı: ...................................................
10.3. Akreditif: ..................................................................”

15 a) Hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme konusu iş için avans verilmeyecekse “verilmeyecektir” hükmü yazılacak, avans verilecekse “verilecektir” yazılarak aşağıdaki hükümler eklenecektir:
“11.2. İşe başlandıktan ve iş programı İdarece onaylandıktan sonra, Yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilecek avansla aynı miktardaki (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında, sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan ekipman, tesis, malzeme ve nakliye giderleri için, sözleşme bedelinin ........................................ (İdari Şartnamedeki oran yazılacaktır).......................................si tutarında avans verilecektir.
11.3. Yüklenicinin avans karşılığı vereceği teminatın, teminat mektubu olması halinde bu teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.
11.4. Avansın muhtelif sebeplerle zamanında ödenmemesinden dolayı Yüklenici İdareden hiçbir surette süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.
11.5. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı müracaatında bu avansın yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.
11.5.1. Yüklenici aldığı bu avansı, bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura ve benzeri geçerli belgeleri en kısa zamanda İdareye verecektir.
11.5.2 İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya makul bir süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.
11.6. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır.
11.6.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının %.............(İdari Şartnamedeki oran yazılacaktır)...................................................... fazlasıdır.
11.6.2. Avans, verildiği tarihten itibaren her bir hakediş tahakkuk tutarına avans mahsup oranı uygulanarak, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir. Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir.
11.6.3. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, Yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir.
11.7. Verilen avans hiçbir surette başkalarına devir veya temlik edilemez.”
b) Mal alımı ihalelerinde, sözleşme konusu iş için avans verilmeyecekse “verilmeyecektir” hükmü yazılacak, avans verilecekse miktarı ve verilme şartları ile mahsup şekli, ilgili mevzuatına uygun olarak idarelerce burada belirtilerek aşağıdaki hükümler eklenecektir:
“11.2. Avans verilmesi halinde, yükleniciden avans miktarı kadar teminat alınacaktır. 11.3. Avans verilmesinin öngörüldüğü durumlarda verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.”
Madde 12- Hüküm Bulunmayan Haller

Kısa sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, bu sözleşmeye dayanak olan çerçeve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Madde 13- Diğer Hususlar

.................................................................................... 16

Madde 14- Yürürlük

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ..................... tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.17


16 İdareler, yapılacak işin/alınacak malın özelliğine göre kanunen sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlar dışında bu Tip Sözleşmede yer alan hususlardan İdarelerince gerekli görülenlere sözleşmelerinde yer vereceklerdir. Bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, ihale dokümanına ve 4734 ile 4735 sayılı Kanun hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan mevzuata ve emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak ya da sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında düzenlemelere yer verilebilir.
17 a) İhale dokümanında sözleşmenin notere onaylattırılması öngörülmüş ise, “............................... taraflarca imzalandığı.” ibaresi yerine “.................... noter tarafından onaylanıp tescil edildiği.” ibaresi yazılacaktır.
b) İlgili mevzuatının sözleşmenin yürürlüğe girmesi için başka bir usulü öngördüğü hallerde, İdare bu maddeyi söz konusu mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecektir.
Madde 15- İmza

Bu sözleşme ......... maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ....................... tarihinde ....................... elektronik nüsha18 olarak imza altına alınmış ve ...................................................... elektronik nüshası idarede ......................................................... elektronik nüshası yüklenicide alıkonulmuştur. Ayrıca, Satıcının herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip Satıcıya verilecektir.


SATICI19

ALICI20


18 Sözleşmenin 1 nüsha olarak düzenlenmesi idarece öngörülüyorsa bu maddede yukarıdaki ifade yerine aşağıdaki ifadeye yer verilecektir:
Bu sözleşme ......... maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ................................. tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse 1 nüsha daha imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.

19 İhale yetkilisinin adı-soyadı ve görevi yazılacaktır.
20 Yüklenicinin (tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin) veya yetkili vekilin adı-soyadı/ticaret unvanı; İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bütün ortakların (ortağın tüzel kişi olması halinde ortağın yetkili temsilcisinin) adları ve soyadları yazılacaktır.
info@donusum.co Son güncelleme: 01 Ocak 2021